กระดูกและเอ็นผิดปกติ

ลูกสะบ้าเคลื่อนหลุดซ้ำ มักพบในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านกายวิภาค ลักษณะกระดูกและเอ็นที่ผิดปกติ

อยู่เดิม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือใช้งานผิดจังหวะ ทำให้มีการหลุดซ้ำ และไม่มั่นคงของสะบ้า เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย